Algemeen
Gebruik van deze website en de daarmee verbonden websites en domeinen van The Beautiful Bride Company is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de The Beautiful Bride Company.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door The Beautiful Bride Company met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. The Beautiful Bride Company verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door de onderneming worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de The Beautiful Bride Company zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. The Beautiful Bride kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. The Beautiful Bride Company geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij The Beautiful Bride Company en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van The Beautiful Bride Company.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de The Beautiful Bride Company uitdrukkelijk afgewezen. Hoewel The Beautiful Bride Company zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. The Beautiful Bride Company aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. The Beautiful Bride Company verstrekt door middel van deze site informatie over haar producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice
The Beautiful Bride Company stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan de The Beautiful Bride Company proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het The Beautiful Bride Company de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.